26 اردیبهشت 1396

انتخابات 96، مسئله اين است

n00084483-b%5B1%5D.jpg
به نظر شما كي برنده انتخابات ميشه؟ روحاني يا رئيسي.
يكي با اميد آمده و ديگري سيد مظلومان است. واقعا كه اين قدرت با آدمها چه ميكند. دست به هر كاري مي زنند تا قدرت را بدست بياورند. روي چه حسابي به مردم اميد داده مي شود و وعده بهتر شدن اوضاع كشور و ملت؟ يا اينكه سيد مظلومان دقيقا يعني چي؟ با اوضاعي كه بر شهر مشهد مقدس درست كرده اند چي جوري روشون ميشه اين حرفها رو بزنند؟ شايد سناريوي ديگري در راه است. فقط اينو متوجه شدم كه قدرت تشخيص سياسي مردم روز به روز بالاتر ميره.
جهان سوم يعني اين. به جاي اينكه مردم در فكر رفاه و تفريح و انتخاب آسايش خودشون باشند افتادن به جون هم تا يكي ديگه رو بالا ببرند و سواري بهش بدن. به اميد آزادي ايران عزيزمون و بالا رفتن شعور سياسي و فرهنگي و اجتماعي و خوب شدن اقتصاد كشور.

26 اردیبهشت 1396 8:49 بֽظֽ