23 فروردین 1383

امروز عجب حالگیریه برای من

سلام.
امروز برای اولین بار از خودم خیلی بدم اومد.واقعا پیش خدا شرمنده شدم.تازه فهمیدم یک کار خیلی بدی کردم که نباید میکردم.اصلا خجالت میکشم تو روی خودم نگاه کنم چه برسه به ...!؟.خدایا : تو رو خدا منو ببخش.
اصلانش هم امروز حالم خوب نیست.مریضم............حالا حالاها مونده تا من تجربه کسب کنم و آدمتر از این بشم.

23 فروردین 1383 11:05 بֽظֽ

Comments

Post a comment

Remember personal info?