22 اسفند 1394

يك مطلب قديمي - انتخابات

Majles---10.jpg
انتخابات، گردهمايي ديگر براي انتخاب بين بد و بدتر. فعلا كه اينگونه تفهيم شد : 16+30. اينم رمزگشايي شد. بايد ديد باز هم سر كار بوديم يا به لطف و هدايت خداوند متعال فرجي در كار خواهد بود !