28 آبان 1394

كدام بهتر است؟

سلام.
كدام گزينه بهتر و حرفه اي تر مي باشد :
چاپ كتاب
وبسايت
گروه و كانال تلگرام
هيچكدام
مسئله اين است ...