21 اردیبهشت 1394

آرزوی کار

940221.jpg

دوست دارم توی این محیط کار کنم. کار تحقیقاتی، تهیه و تولید بخشنامه های کارآمد، کمک به عمران و ساخت و ساز کشور
به امید خدا