28 آبان 1389

بی حوصلگی و تنبلی

یکی به من بگه پادزهر بی حوصلگی و تنبلی چیه ؟!